Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Regulamin lodowiska

Regulamin lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka, zlokalizowanego przy ulicy Ojca Mariana Żelazka 1 w Poznaniu.

 1. Właścicielem lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Chwiałkowskiego 34.
 2. Lodowisko czynne jest w godzinach określonych w harmonogramie (z uwzględnieniem przerw technicznych) przedstawionym na stronie internetowej oraz w budynku lodowiska (stanowiącym załącznik do Regulaminu lodowiska).
 3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, Właściciel ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska oraz wyłączenia z użytkowania części tafli lodowiska.
 4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 6. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 7. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 300 osób.
 8. Na terenie lodowiska znajduje się płatna szatnia. Za rzeczy pozostawione poza szatnią Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Wejście na taflę lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
  - kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
  - noszenia w trakcie jazdy na łyżwach rękawiczek,
  - ostrożnej jazdy na łyżwach,
  - dbania o wypożyczony sprzęt,
  - dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej/obsługi lodowiska,
  - niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,
  - przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.
 11. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
  - wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,
  -wchodzić na taflę w łyżwach długich „ panczenach”,
  - wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
  - jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  - wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska,
  - rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
  - jeździć z kijami hokejowymi, plecakami i torebkami,
  - wnosić napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożyć ich podczas jazdy,
  - wprowadzać na teren obiektu zwierząt.
 12. Osobom korzystającym z trybun dla publiczności nie wolno:
  - wnosić wszelkiego rodzaju broni lub przedmiotów, które mogą być użyte jako broń i pociski,
  - wnosić pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  - wnosić przedmiotów o dużej objętości jak stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
  - wnosić materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
  - wnosić drzewców do flag i transparentów,
  - wnosić instrumentów do wytwarzania hałasu,
  - wnosić napojów alkoholowych,
  - wnosić środków odurzających i substancji psychotropowych.
 13. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 14. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 15. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, służba porządkowa może zastosować następujące środki:
  - zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
  - wyprowadzić z obiektu,
  - przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,
  - zakazać osobom notorycznie nie przestrzegającym regulaminu wstępu na teren obiektu przez cały sezon.
 16. Regulamin korzystania z lodowiska, harmonogram oraz ceny biletów wstępu do wypożyczalni i szlifierni podane są użytkownikom lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie lodowiska.
 17. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
 18. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

KIEROWNIK LODOWISKA
STANISŁAW HOFFA

Wszystkie banery
grafika, honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11
Menu