Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Regulamin uczestnictwa

Regulamin wnoszenia opłat za udział w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, nauki pływania z rodzicem, aerobiku w wodzie, gimnastyki rehabilitacyjnej, organizowanych przez POSiR Oddział Chwiałka, w sezonie 2018/2019:

 1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę, dokonanym w Administracji Ośrodka.
 2. Każdy uczestnik otrzymuje karnet wstępu na określone zajęcia, ważny na okres, na jaki wniesiona została opłata.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, jest wniesienie przed rozpoczęciem kursu, opłaty. Po opłaceniu zajęć uczestnik zostanie wpisany na listę i wydany mu zostanie karnet wstępu.
 4. W przypadku braku karnetu wstępu lub jego utraty, za wystawienie jednorazowej karty zastępczej lub duplikatu karnetu wstępu, pobierana jest opłata manipulacyjna, zgodna z aktualnym „Cennikiem kursów”.
 5. Brak opłaty za kurs powoduje skreślenie z listy i konieczność ponownego zapisu i wyboru grupy, dnia i godziny, dokonywanego w Administracji Ośrodka.
 6. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, lub jej umniejszenia.
 7. Nieobecności na zajęciach nie można odrabiać w innym terminie.
 8. Kontynuację kursu należy opłacić przed wygaśnięciem ważności karnetu wstępu, w przypadku nie dokonania zapłaty, POSiR Oddział Chwiałka nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie.
 9. Przy rezerwacji miejsca na następny sezon, uczestnik zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty w wysokości 50,00 zł. Wniesienie przedpłaty nie uprawnia do otrzymania karnetu wstępu. Przedpłata zostanie zaliczona na poczet ceny karnetu, a w przypadku rezygnacji uczestnika, przedpłata nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku poważnej choroby uczestnika kursu (hospitalizacja, złamania, komplikacje poszczepienne itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona na następny kurs. Dotyczy to nieobecności przez minimum 3 kolejne tygodnie i liczone jest od daty zgłoszenia nieobecności i zdania karnetu wstępu w Administracji Ośrodka.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 12. Każdy z uczestników zostanie zapoznany z deklaracją uczestnictwa w zajęciach, co potwierdzi własnoręcznym podpisem, a w przypadku osoby nieletniej jej opiekuna prawnego.
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11