Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, nauki pływania z rodzicem, aerobiku w wodzie, gimnastyki rehabilitacyjnej, organizowanych przez POSiR Oddział Chwiałka w sezonie 2018/2019.

 1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony dzień i godzinę, dokonanym w Administracji Ośrodka.
 2. Każdy uczestnik otrzymuje karnet wstępu na określone zajęcia, ważny na okres, na jaki wniesiona została opłata.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za gwarantowaną przez POSiR Oddział Chwiałka liczbę zajęć przed rozpoczęciem kursu, tylko po wniesieniu opłaty zostanie wpisany na listę i wydany karnet wstępu.
 4. W przypadku braku karnetu wstępu lub jego utraty, za wystawienie jednorazowej karty zastępczej lub duplikatu karnetu wstępu, pobierana jest opłata manipulacyjna, zgodna z aktualnym „Cennikiem kursów”.
 5. Brak opłaty za kurs powoduje skreślenie z listy i konieczność ponownego zapisu i wyboru grupy, dnia i godziny, dokonywanego w Administracji Ośrodka.
 6. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, lub jej umniejszenia.
 7. Nieobecności na zajęciach nie można odrabiać w innym terminie.
 8. Kontynuację kursu należy opłacić przed wygaśnięciem ważności karnetu wstępu, w przypadku nieopłacenia kontynuacji, POSiR Oddział Chwiałka nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie.
 9. Przy rezerwacji miejsca na następny sezon, uczestnik zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty w wysokości 50,00 zł. Wniesienie przedpłaty nie uprawnia do otrzymania karnetu wstępu. W przypadku rezygnacji uczestnika, przedpłata nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku poważnej choroby uczestnika kursu (hospitalizacja, złamania, komplikacje poszczepienne itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona na następny kurs. Dotyczy to nieobecności przez minimum 3 kolejne tygodnie i liczone jest od daty zgłoszenia nieobecności i zdania karnetu wstępu w Administracji Ośrodka.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 12. Wnosząc opłatę za kursy organizowane przez POSiR Oddział Chwiałka uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.
Wszystkie banery
grafika, honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11
Menu