Basen Chwiałka Basen Chwiałka Basen Chwiałka
Regulamin wnoszenia opłat w sezonie 2019/2020

za udział zorganizowanych na pływalni krytej przez POSiR Oddział Chwiałka zajęciach nauki i doskonalenia pływania, nauki pływania z rodzicem, aerobiku w wodzie oraz gimnastyki rehabilitacyjnej.

 1. Uczestnictwo w w/w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się w administracji na pływalni krytej POSIR Oddział Chwiałka (ul. Spychalskiego 34) do grupy, na określony dzień i godzinę.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, jest wniesienie przed rozpoczęciem kursu, opłaty. Po opłaceniu zajęć uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników zajęć i wydany mu zostanie karnet wstępu.
 3. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje karnet wstępu na określone zajęcia, ważny na okres za jaki wniesiona została opłata.
 4. W przypadku braku karnetu wstępu lub jego utraty, za wystawienie jednorazowej karty zastępczej lub duplikatu karnetu wstępu, pobierana jest opłata manipulacyjna, zgodna z aktualnym „Cennikiem kursów”, obowiązującym na pływalni krytej POSiR Oddział Chwiałka.
 5. Brak opłaty za kurs powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć i konieczność ponownego zapisu i wyboru grupy, dnia i godziny, dokonywanego w Administracji pływalni krytej POSIR Oddział Chwiałka.
 6. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za nieodbyte zajęcia.
 7. Nieobecności na zajęciach nie można odrabiać w innym terminie.
 8. Kontynuację kursu należy opłacić przed wygaśnięciem ważności karnetu wstępu. W przypadku nie dokonania zapłaty w w/w terminie, POSiR Oddział Chwiałka nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie.
 9. Przy rezerwacji miejsca na następny sezon, uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości minimum pierwszej raty wynikającej z aktualnego „Cennika kursów”.
 10. W przypadku poważnej choroby uczestnika kursu (hospitalizacja, złamania, komplikacje poszczepienne itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona zostanie na następny kurs. Sytuacja taka dotyczy nieobecności przez minimum 3 kolejne tygodnie i liczona jest od daty zgłoszenia nieobecności i zdania karnetu wstępu w Administracji pływalni krytej POSIR Oddział Chwiałka.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 12. Organizator przed rozpoczęciem w/w zajęć zaleca uczestnikom dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej uczestnika.
 13. Każdy uczestnik zajęć zostanie zapoznany z deklaracją uczestnictwa w zajęciach, co zostanie potwierdzone własnoręcznym podpisem, a w przypadku osoby nieletniej podpisem opiekuna prawnego.
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. (61) 833 05 11
fax. (61) 833 05 11